BƯỚC LÊN ĐÀN - BÙI NGỌC DANH

BƯỚC LÊN ĐÀN - BÙI NGỌC DANH
Lòng mừng lên lão chín mươi xuân, Nghĩa nước, tình dân được góp phần. Phản đế, bài phong từng tiến bước, Về hưu phường phố cũng nhanh chân.
Lòng mừng lên lão chín mươi xuân,
Nghĩa nước, tình dân được góp phần.
Phản đế, bài phong từng tiến bước,
Về hưu phường phố cũng nhanh chân.
Vần thơ vui cảnh bao thi hữu,
Lời điếu ấm tình những cố nhân.*
Đại thọ trường tồn cùng phúc Tổ,
Bách niên trông đợi bám theo dần.
 
  

BÙI NGỌC DANH – HỌ BÙI TP. HÀ TĨNH
(MỪNG THỌ TUỔI 90)
 
Ghi chúCụ đã viết hơn 60 bài điếu văn cho người qua đời.